Kwaliteit & Veiligheid

De Mukkenstal stelt hoge eisen aan kwaliteit. Deze kwaliteit houden we hoog door te werken volgens het handboek van de VAK, verenigde agrarische kinderopvang.

Jaarlijks stellen wij het jaarplan op dat onderdeel is van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het ISO kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin worden doelstellingen geformuleerd, geanalyseerd en bijgesteld.

In ons veiligheid- en gezondheidsbeleid worden de risico’s in en om de opvang, voor kinderen én medewerkers in kaart gebracht. Er wordt benoemd welke grote en kleine risico’s er zijn en welke eventuele maatregelen er genomen moeten worden. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en bijgesteld. Omdat onze opvang nauw met de boerderij is verbonden wordt ook hier extra aandacht aan besteed en wordt jaarlijks het zoönosen keurmerk bijgewerkt.

Het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD wordt vastgelegd in het inspectierapport en is voor éénieder in te zien.