Kwaliteit & Veiligheid

De Mukkenstal stelt hoge eisen aan kwaliteit. Deze kwaliteit houden we hoog door te werken volgen het handboek van de VAK, verenigde agrarische kinderopvang.

Jaarlijks stellen wij het jaarplan op dat onderdeel is van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin worden doelstellingen geformuleerd, geanalyseerd en bijgesteld.

Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met actieplan gemaakt op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne, brand, sociale veiligheid en Arbo. Omdat onze opvang nauw met de boerderij is verbonden voeren we een extra risico-inventarisatie “boerderij” uit en wordt jaarlijks het zoönosen keurmerk bijgewerkt.

Het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD wordt vastgelegd in het inspectierapport en is voor éénieder in te zien.